#

Công tác an ninh   (08/03/2012)

  1. Tổ chức giữ gìn trật tự, an ninh để bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ tốt cho các hoạt động diễn ra trong khuôn viên trường.

  2. Tổ chức giữ gìn tài sản, tránh mất mát tài sản trong khuôn viên trường.