#

Thanh tra nội bộ và pháp chế   (08/03/2012)

  1. Giám sát việc thực hiện các qui chế hành chính tại các phòng, ban, khoa.

  2. Tham gia giải quyết sự phản hồi của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học sinh trong trường và khách ngoài trường.

  3. Thường xuyên cập nhật các yêu cầu luật định trên các lĩnh vực (Luật giáo dục, luật lao động, các Nghị định của CP, Các Quyết định, Quy định, hướng dẫn liên quan, các điều khoản mới của TCVN, các yêu cầu luật định về lĩnh vực chung: vệ sinh lao động, an toàn, môi trường…, các yêu cầu luật định về chuyên môn: Kế toán, Tài chính, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Điện-Điện tử ….).

  4. Rà soát những văn bản, qui định của nhà trường ban hành.