#

Thanh tra đào tạo & nghiên cứu khoa học   (08/03/2012)

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra cho từng năm học, trình Hiệu trưởng phê duyệt.

 2. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra đã được duyệt.

 3. Thanh tra việc thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy hàng năm và từng học kỳ ở các bậc đào tạo và ở các hệ đào tạo.

 4. Thanh tra nội dung và tỷ lệ, cách thức giảng dạy trong từng môn một cách ngẫu nhiên.

 5. Thanh tra việc thực hiện các qui định về giáo trình, bài giảng, dự giờ, nâng cao chuyên môn, bồi dưỡng chuyên môn của các đơn vị đối với giảng viên cơ hữu.

 6. Thanh tra việc thực hiện các qui định về tuân thủ giờ giấc, quản lý sinh viên trong giờ giảng, việc mặc đồng phục… của giảng viên.

 7. Thanh tra việc thực hiện qui chế đào tạo, qui chế nghiên cứu khoa học, công nghệ và các Qui định, thông báo có liên quan khác do nhà trường ban hành.

 8. Thanh tra việc cấp văn bằng, chứng chỉ.

 9. Kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh, hồ sơ sinh viên học sinh nhập học.

 10. Kiểm tra hồ sơ sinh viên tốt nghiệp.

 11. Trình Hiệu trưởng ký quyết định thanh tra đột xuất khi phát hiện cá nhân hoặc đơn vị nào có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc các qui định về đào tạo hoặc khi có yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 12. Yêu cầu đối tượng được thanh tra báo cáo và xuất trình hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra; kiến nghị với người có thẩm quyền tổ chức và lãnh đạo nhiệm vụ đào tạo khắc phục những thiếu sót trong các khâu thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

 13. Lập biên bản ghi nhớ và kiến nghị Hiệu trưởng xử lý các sai sót của các Hội đồng thi và những người tham gia các ban của Hội đồng thi khi phát hiện hành vi vi phạm qui chế thi.

 14. Tham mưu đề xuất các giải pháp khả thi để Hiệu trưởng giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến các kỳ thi.

 15. Thực hiện các nhiệm vụ thanh tra khác có liên quan đến công tác đào tạo do Hiệu trưởng giao.